Visszaélés-bejelentés

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről

amely készült a Vulkán Hotel Kft. (székhelye: 9500 Celldömölk, Sport utca 10.) foglalkoztatónak a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban Panasztörvény) 25.§-ában foglalt tájékoztatást kötelezettségének teljesítése érdekében.

1. A bejelentések tárgya

A foglalkoztatónál létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Példák a teljesség igénye nélkül, hogy milyen visszaélések bejelentésére kerülhet sor:

 • munkahelyi visszaélés: csalás, pénzmosás, megvesztegetés, kenőpénz,
 • munkahelyi megtorlás, munkaviszony megszűntetés, fizetés megvonás, be nem jelentett foglalkoztatás, kényszermunka,
 • törvénybe ütköző munkabiztonsági körülmények vagy környezetvédelmi visszaélés,
 • zaklatás, diszkrimináció, rasszizmus, szexuális zaklatás, fenyegetés, megfélemlítés,
 • tisztességtelen pályázat, verseny,
 • tisztességtelen szerződéses feltételek,
 • üzleti, szakmai titok megsértése.

2.  Bejelentésre jogosult személyek:

A bejelentésre jogosult személyek körét a Panasztörvény 20.§ (2-3) bekezdései tartalmazzák. Eszerint bejelentésre jogosult például a foglalkoztató munkavállalója, volt munkavállalója, tagja, részvényese, illetve a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott irányítása alatt álló személy, a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes.

3. A bejelentés megtétele:

A bejelentő a bejelentését írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést telefonon vagy személyesen lehet megtenni a 9. pontban foglalt elérhetőségeken.

4. A bejelentése kivizsgálása illetőleg a kivizsgálás mellőzése

A foglalkoztató a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül Bejelentésvédelmi referense útján kivizsgálja. A 30 napos határidő meghosszabbításának különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett van helye.

A foglalkoztató a bejelentés kivizsgálását mellőzheti, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
b) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5.  Intézkedések a visszaélések orvoslására

A bejelentés kivizsgálása során a foglalkoztatónak vizsgálnia és értékelnie kell a bejelentésben foglaltak helytállóságát, és intézkednie kell a bejelentés szerinti visszaélések orvoslása iránt.

6.  A bejelentő tájékoztatása a bejelentést követően

A foglalkoztató független Bejelentővédelmi referense írásban tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről. Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

7.  Adatkezelési szabályok

A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kell kezelni. A belső visszaélés-bejelentésben kezelt személyes adatok kezeléséről a foglalkoztató külön adatkezelési tájékoztatót készített.

8. A visszaélést bejelentők védelme

A visszaélést bejelentők védelmére a Panasztörvény 41-49.§-ai alkalmazandók. Ezek alapján minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentő jogviszonyával vagy kapcsolatával összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentők védelmére vonatkozó jogok csak a jogszerűen és jóhiszeműen megtett bejelentésre vonatkoznak. A rosszhiszemű bejelentőt nem illetik meg a Panasztörvényben írt bejelentővédelmi jogok. A bejelentés nem valósíthat meg bűncselekményt vagy szabálysértést. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek figyelemmel kell lenni a rágalmazás és a becsületsértés szabályaira.

9. A bejelentések fogadása

A Foglalkoztató a saját szervezetén belül független belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, melynek során Bejelentővédelmi referens került kijelölésre, aki ezen feladatköre tekintetében pártatlan, független és nem befolyásolható.

A bejelentések fogadása az alábbi elérhetőségeken történik:
Személyesen: 9500 Celldömölk, Sport utca 10. szám alatt, munkanapokon 10-16 óráig, előzetesen a +36 95 421 180 telefonszámon egyeztetett időpontban
Levélben: 9500 Celldömölk, Sport utca 10.
E-mailben: panaszbejelentes@vulkanhotel.hu

Celldömölk, 2023. december 17.

Vulkán Hotel Kft.
Jakab Gábor János ügyvezető


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a visszaélés-bejelentési rendszer működtetése tárgyában

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  Vulkán Hotel Kft.
Székhelye: 9500 Celldömölk, Sport utca 10.
Törvényes képviselő: Jakab Gábor János ügyvezető
Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Jakab Gábor János ügyvezető

2. Adatvédelmi tisztviselő:

 - Dr. Morvay Boldizsár ügyvéd (elérhetősége: adatvedelem@nfv-pannonia.hu )

3. A kezelt adat meghatározása:

- a bejelentő által megadott adatok, a visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben adatkezelésre kerül a bejelentő személyes adatai, valamint annak a személyes adatai, akinek a magatartása vagy mulasztása okot adott a bejelentésre, továbbá akinek érdemi információja van a bejelentéssel kapcsolatosan. A bejelentési rendszerből minden más – az előzőekben meghatározottakhoz nem tartozó – személyes adat haladéktalanul törlésre kerül.

4. Az adatkezelés célja és időtartama:

Az adatkezelés célja: kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

Az adatkezelés időtartama: A fentebb meghatározott cél megvalósításáig őrizzük meg az adatokat.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont] A bejelentést a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény értelmében az adatkezelő köteles kivizsgálni és kezelni.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

- az adatkezelésre nem kerül sor.

7. Az adattovábbítás, címzettek köre:

Címzetti kör: A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező állami szerv és hatóság részére adhatók át, ha ezen állami szerv és hatóság annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a személyes adatait az erre vonatkozó eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbításra nem kerül sor.

8. Az adattovábbítás jogalapja:

- az érintett hozzájárulása

9. A személyes adat kezelésének időtartama:

- az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

10. Tájékoztatás a bejelentő jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

- az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje

- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

- a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

- ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

- profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

12. Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezet az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a székhelyén, illetve az adatfeldolgozó esetében bérelt szerverparkban találhatóak meg. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

13. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége:1055 Budapest, Markó utca 27.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

14. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata az adatkezelő székhelyén érhető el.

Árkalkuláció & foglalás